Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je Milena Poláková, Tylova 1780, 440 01 Louny, IČ: 12636584, DIČ: CZ535617161 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“). Velkoobchodní dodávky jsou realizovány za jiných podmínek.

1.2. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků („kupujících“).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Provozovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“) pro příjemce služby (dále jen „příjemce“, tj. osoba, která je držitelem vystaveného certifikátu) na základě nákupu poukazu k letu (dále též jako „certifikát“ nebo „zboží“). Poukaz může objednávající (dále jen „objednávající“) koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

2.2. Předmětem smluvního vztahu je závazek provozovatele dodat objednávajícímu poukaz a zajistit příjemci služeb dodání služeb v něm popsaných poskytovatelem služeb a závazek objednávajícího zaplatit provozovateli za dodání tohoto poukazu sjednanou cenu. Objednáním zboží objednávající potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3. Poukaz tvoří průvodní dopis (případně katalog) a certifikát, který je platný do okamžiku poskytnutí služby při respektování doby platnosti uvedené v přiloženém průvodním dopise a který opravňuje příjemce služeb k čerpání služeb. Průvodní dopis také obsahuje další podmínky, za kterých budou služby poskytovány, a informace o těchto všeobecných obchodních podmínkách. Tyto podmínky poskytování služeb jsou také uvedeny na internetových stránkách. Objednáním zážitku objednávající bezvýhradně akceptuje tyto podmínky. Příjemce služeb vyslovuje souhlas s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami použitím certifikátu.

3. Vymezení pojmů

3.1. Objednání - písemná, emailová nebo telefonická objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi zboží specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) vzniká smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem.

3.2. Místo dodání - závazek provozovatele dodat objednávajícímu, nebo příjemci (uvedenému v objednávce) zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené objednávajícím v objednávkovém formuláři.

3.3. Způsob převzetí - za doručení certifikátu objednávajícímu nebo příjemci (osobě uvedené v objednávce) se považuje převzetí certifikátu objednávajícím, příjemcem (osobou uvedenou v objednávce) nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či odcizení certifikátu.

3.4. Platnost certifikátu - službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu. Platnost certifikátu je vyznačena v přiloženém průvodním dopise v kolonce „Platnost do:“. Po uplynutí této lhůty příjemce služeb ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Platnost zážitkového certifikátu lze prodloužit o 6 měsíců za cenu 500,- Kč; toto je nutno dohodnout telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti certifikátu.

3.5. Rezervace - rezervace termínu a místa poskytnutí služeb musí být sjednána s provozovatelem a to nejméně dva týdny před samotným poskytnutím služeb, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na Internetových stránkách nebo průvodním dopisu, který je součástí dárkového balíčku). Nejdříve však taková rezervace může být učiněna poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb. Rezervací termínu a místa konání aktivity se provozovatel zavazuje zabezpečit příjemci poskytnutí služeb v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná.

3.6. Plnění služeb - služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu (příjemci služby). Zážitkový certifikát může být převeden na další osobu, přičemž osoba převádějící certifikát je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostem plynoucích ze smlouvy, kterou on nebo objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i o těchto obchodních podmínkách. Zážitkový certifikát nemůže být směněn za peníze.

3.7. storno rezervace - rezervaci může příjemce služby zrušit nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem rezervace a sjednat termín nový v rámci platnosti certifikátu. Rezervace zrušená příjemcem později je považována za uskutečnění (vybrání) zážitku bez jakéhokoliv nároku na vrácení kupní ceny či sjednání nového termínu rezervace. Příjemce služby (nebo objednatel) může využít nejvýše 1x bezplatného zrušení nebo změny rezervovaného termínu zážitku a následného rezervování nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu. Každé další rušení rezervace (druhé a další) nebo jakákoliv jiná změna v rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu bude zpoplatněno částkou 500 Kč.

4. Platební podmínky a cena

4.1. Cena poskytovaných služeb - smluvní strany se dohodly na ceně objednaných služeb, jejichž poskytnutí zajistí provozovatel a které budou poskytnuty příjemci služby, přičemž tato cena je uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena při telefonické objednávce. V ceně je vždy připočtena příslušná sazba DPH. Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet provozovatele.

4.2. Zpoplatnění dopravy - ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten poplatek za doručení zboží stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy.

4.3. Zvýšení cen služeb - provozovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu v případě, že dodavatelé služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o 10%. Jednostranné zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit objednávajícímu, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu a místa služby. Zvýšení ceny je objednávající povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel objednávajícímu písemně oznámí. Pokud zvýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, má objednávající právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní ceně zakoupeného dárkového balíčku.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Veškerých aktivit (čerpání služeb) se osoba uvedená při rezervaci (příjemce služeb) účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Tato osoba musí sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku.

5.2. Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

5.3. Příjemce služby má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je služba považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody.

5.4. Příjemce služby má povinnost předložit a odevzdat poskytovateli dané služby zážitkový certifikát.

5.5. Příjemce služby má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15ti let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

5.6. Příjemce služby má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18ti let (bez doprovodu zákonného zástupce).

5.7. Provozovatel se zavazuje prostřednictvím třetí strany zajistit na místě uskutečnění zážitku odpovědnou osobu (dále jen instruktor), která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

5.8. Příjemce služby odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů instruktora, se kterými byl seznámen před uskutečněním služby. Příjemce služby má povinnost uhradit škody, které způsobil poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb při nedodržení instrukcí od poskytovatele služeb.

5.9. Příjemce služby je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím služby náhradníka. Této osobě pak musí být předán zážitkový certifikát a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informacích k dané aktivitě (např.: věk, zdravotní stav, lékařské potvrzení) a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze smlouvy, kterou objednávající uzavřel s provozovatelem, jakož i s těmito obchodními podmínkami.

6. Změny a odstoupení od sjednaných podmínek

6.1. Objednávající či příjemce služeb je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek ve výši 500 Kč vybrat jinou službu z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy však pouze v rámci doby platnosti certifikátu. Celková platnost certifikátu se tím nemění.

6.2. Objednávající či příjemce služeb může po dobu platnosti zážitkového certifikátu do okamžiku sjednání rezervace odstoupit od smlouvy za storno poplatek ve výši 50% z ceny dárkového poukazu. Podmínkou je zaslání zážitkového certifikátu zpět provozovateli.

6.3. Objednávající či příjemce služeb má dále právo odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení povinností ze strany provozovatele nebo v případě zvýšení cen služeb dodavateli zboží o více než 10% (viz. odstavec "Zvýšení cen služeb").

6.4. Objednávající, který je spotřebitelem, (spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) má dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednávající využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí certifikátu (dárkového balíčku). Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže objednávající odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

6.5. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou náhradou škody v podobě vrácení zaplacené částky nebo jiné aktivity v hodnotě původně sjednaných služeb (o zrušení služeb je provozovatel povinen příjemce služeb neprodleně informovat, nejpozději při rezervaci). Provozovatel může odstoupit od smlouvy také z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

6.6. Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné odstoupit. Finanční prostředky jsou vraceny výhradně bezhotovostním převodem. V souladu s ustanovením občanského zákoníku §53 odst.10 vracíme finance nejpozději do 30 dnů od podání oprávněného požadavku.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí s účinností od 26.11.2011.

Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platit lze mnoha způsoby

DobírkaBankovní převodVisaVisa ElectronMasterCardMaestroPayPalSkrill (MoneyBookers)Bitcoin

Naše další obchody

762design.cz - oblečení 7.62 DesignAdoptujte.cz - dárkové balíčky Gift RepublicAkito-Tanaka.cz - oblečení Akito TanakaAlkodarky.cz - originální dárkyAlkoholix.cz - alkoholAmazonasonline.cz - houpací sítě AmazonasAmicajeans.cz - džíny Amica JeansArmik.cz - army shopArmyzazitky.cz - zážitkové army dárkyBellacanvas.cz - oblečení Bella+CanvasBlack-Heart.cz - oblečení Black HeartBotyhaix.cz - obuv značky HaixBotymagnum.cz - obuv značky Hi-Tec MagnumBranditvintage.cz - oblečení značky BranditCabaneli.cz - oblečení CabaneliChcinosit.cz - dětská nosítka a šátkyClang.cz - oblečení ClangClawgear.cz - oblečení Claw GearCordura.cz - zboží z materiálu CorduraDarcik.cz - originální dárkyErik-And-Sons.cz - oblečení Erik and SonsGeonorway.cz - oblečení Geographical NorwayGerber-Gear.cz - nože GerberGevey.cz - SIM karty GeveyHalloweenmaska.cz - Halloween maskaHavenonline.cz - oblečení a doplňky HavenHoupat.cz - houpací sítěHyraw.cz - oblečení HyrawInvadergear.cz - oblečení Invader GearJeansnet.cz - džíny JeansnetKershawknives.cz - nože KershawKingkerosin.cz - oblečení King KerosinLeifnelson.cz - oblečení Leif NelsonLoaponline.cz - oblečení a doplňky LoapMafiaandcrime.cz - oblečení Mafia and CrimeMantoonline.cz - oblečení a doplňky MantoMoravskaslivovica.cz - slivoviceNapraci.cz - pracovní oděvyPg-Wear.cz - oblečení značky PGwearPowerbalanc.cz - náramky Power BalanceSecurityvystroj.cz - vybavení pro bezpečnostní službySlubanbricks.cz - stavebnice SlubanSogknives.cz - nože SOG KnivesSoulcamp.cz - oblečení SoulcampSteelobuv.cz - obuv značky STEELSurplusvintage.cz - oblečení značky SurplusSwiss-Eye.cz - brýle značky Swiss EyeTokyolaundry.cz - oblečení Tokyo LaundryVetsivelikosti.cz - nadměrné velikostiVintageindustries.cz - oblečení Vintage IndustriesWarriorengland.cz - oblečení WarriorWorldgreen.cz - Green World čínská medicínaZvirecitrika.cz - oblečení se zvířecími motivy

Sledujte nás na Facebooku